O projekcie

Projekt ,,Kierunek PRACA" jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększona integracja społeczno- zawodowa 72 (43 Kobiet, 29 Mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 31.01.2019 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy)
  • osoby bierne zawodowo ( nie pracujące, nie poszukujące pracy, nie zarejestrowane w PUP/MUP)
  • osoby o niskich kwalifikacjach ( posiadające wykształcenie do średniego – włącznie)
  • osoby  z niepełnosprawnościami (stopień znaczny oraz umiarkowany)
  • osoby objęte Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2018 r. do  31 stycznia 2019 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 36 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 35 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  22 osoby

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Script logo